Onderwijs

De Waalse school vindt het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilig klimaat.

De basis om tot leren te komen is een veilig leef en werkklimaat voor iedereen. We leren leerlingen al van jongs af aan dat ieder kind uniek is en dat we elkaar met respect behandelen. Hierbij vervullen we als team en als ouders een voorbeeldfunctie. Wij bieden leerlingen, medewerkers en ouders een duidelijke structuur waarbij onze normen en waarden hoog in het vaandel staan. Er is extra hulp voor leerlingen die dat nodig hebben en leerlingen die het aankunnen, worden extra uitgedaagd.

Leren staat centraal

De Waalse school stelt zich ten doel het maximale uit iedere individuele leerling te halen. We baseren ons hierbij onder andere op de effectief bewezen inzichten van professor John Hattie. Dit betekent dat we kinderen leren om zich steeds bewuster te worden van hun leerproces. We werken dus gericht aan de (persoonlijke) leerdoelen van leerlingen waarbij we hen leren hoe ze hier zelf medeverantwoordelijk voor kunnen zijn. Hierbij maken we de groei die de leerlingen doormaken letterlijk voor hen zichtbaar op een databord in de groep. Door de leerlingen met hulp van de leerkracht vervolgens zelf te laten bepalen wat hun volgende leerstap moet worden, raken ze extra gemotiveerd om hun doelen te behalen. Deze doorgaande lijn is binnen de Waalse school zichtbaar in alle groepen, dus van groep 1 t/m groep 8.

 

“My role, as teacher, is to evaluate the effect I have on my students.”

John A.C. Hattie

Behalve de focus die we hebben op de basisvakken, wordt op de Waalse school geïntegreerd aandacht besteed aan actief burgerschap en sociale integratie. We leren de leerlingen bij verschillende vakgebieden de belangrijkste kennis en vaardigheden die nodig zijn om in onze democratische samenleving te kunnen functioneren. Onder andere tijdens de lessen wereldverkenning en sociaal-emotionele vorming wordt leerlingen niet alleen de nodige kennis over onze democratie bijgebracht, maar ontwikkelen kinderen ook een waarden- en normbesef en een democratische attitude. Tevens leren wij de leerlingen hoe zij dit in verschillende situaties kunnen omzetten in constructief gedrag.

Om onze leerlingen zich zo breed mogelijk te laten ontwikkelen, werken we nauw samen met verschillende partners. Een kleine greep:

In samenwerking met de SKVR verzorgen we excursies en lesprogramma’s op het gebied van kunst en cultuur. Met het CNME doen we dit op het gebied van natuureducatie door onder andere uitstapjes naar de kinderboerderij. Vanuit de dienst Sport en recreatie worden er tijdens de gymlessen diverse clinics aangeboden waardoor leerlingen kennismaken met verschillende sporten. De Maakotheek en Buurtlab helpt ons bij de invulling van onder andere de technieklessen. JINC draagt zorg voor de bovenbouwexcursie naar de haven en organiseert maatschappelijke stages voor onze leerlingen in groep 8. De leesbevordering gebeurt met behulp van de Voorleesexpress en de Bibliotheek. Sinds het schooljaar 2016-2017 wordt er in samenwerking met Wijkgebouw de Bron huiswerkondersteuning aangeboden.

Binnen het onderwijs heeft de Nederlandse taal een centrale plaats. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in al haar facetten, is een belangrijke succesfactor binnen het onderwijs vanaf de voorschool t/m groep 8. Voor kinderen die in aanleg wel beschikken over de vaardigheden die voor een bepaald leerjaar vereist zijn, maar die op taalgebied nog een steuntje in de rug nodig hebben, wordt in de groepen 1 en 2 extra taalondersteuning aangeboden door twee leerkrachten die hier beiden één dag per week voor zijn ingeroosterd.