Specialisaties

Plusklas / meer- en hoogbegaafdheid

 

De Waalse school werkt met een plusklas voor leerlingen uit groep 2 t/m 8. Eenmaal per week komen deze leerlingen naar de plusklas. De plusklas voor leerlingen uit groep 2 met een ontwikkelingsvoorsprong start jaarlijks na de voorjaarsvakantie. Leerlingen van de plusklas krijgen naast het reguliere rapport, ook een rapport van hun vorderingen in de plusklas.

De kinderen werken in de plusklas aan vaardigheden (zoals leren presenteren, plan van aanpak maken, leren doorzetten en samenwerken). De lesstof is een middel om een vaardigheidsdoel te bereiken. Er wordt gewerkt met thema’s, maar ook met losse lessen (zoals bijvoorbeeld wiskunde, onderzoekjes, techniek, creatieve taal- en denkopdrachten, filosofie) die op deze diverse vaardigheden een beroep doen.In de plusklas gaat het dus specifiek om kinderen die aan de extra stof die al in de groep wordt aangeboden niet genoeg hebben.

De samenstelling van de Plusklas kan wisselen gedurende het jaar en gaat altijd in overleg met de groepsleerkracht, de interne begeleiding (IB) en mw. Tap of mw. Mocnik.

Mw. Tap is specialist meer- en hoogbegaafdheid en tevens leerkracht van de plusklas van groep 3 t/m 8 en coördinator van het leeratelier. Mw. Mocnik is de leerkracht van de plusklas van groep 2 en ondersteunt de leerkrachten van groep 1 en 2 in het verzorgen van een passend aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in de groepen.

 

Remedial Teaching (R.T.)

Wanneer een leerling moeite heeft met bepaalde vakken, krijgt de leerling in eerste instantie zoveel mogelijk aandacht binnen de groep van de eigen leerkracht. Als extra begeleiding nodig is op het gebied van rekenen, spelling en lezen wordt dit gegeven door onze Remedial Teacher dhr. G. Hoekstra die beschikbaar is voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Tijdens de R.T. lessen gaat de R.T.’er uit van wat de leerlingen nodig hebben, wat ze willen leren en wat ze nog moeilijk vinden. Leerlingen worden op deze manier eigenaar van hun eigen doelen. De hulp wordt ondersteund met materialen en sites om te oefenen op de computers. Er wordt individueel, met duo’s en in groepjes van 3 of 4 kinderen gewerkt. Doordat de kinderen elkaar feedback geven, kunnen ze het geleerde in de praktijk brengen.

Specialisten

Naast de specialisaties die op deze pagina worden genoemd, zijn er op de Waalse school verschillende leerkrachten die zich in bepaalde vakgebieden hebben gespecialiseerd. Zo zijn er gedragsspecialisten, een taalspecialist en een rekenspecialist. Ook hebben we een opleidingscoördinator die onze studenten en startende leerkrachten begeleidt.

Rots & Water training

Rots & Water is een programma dat leerlingen helpt om weerbaarder te worden en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Sinds vorig schooljaar biedt de Waalse school dit programma aan voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.

Mw. L. Bolhuis heeft hiervoor meerdaagse trainingen gevolgd en is gecertificeerd om het programma op school te geven. Rots & Water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen en te werken. Dit gebeurt op een andere manier dan in de schoolbanken en andere sociale competentie training. Namelijk door echt te ervaren en echt te doen!

In overleg met de leerkracht van de groep, de interne begeleider en mw. Bolhuis wordt bepaald welke leerlingen en/of groepen voor de training in aanmerking komen. Meer informatie kunt u vinden op www.rotsenwater.nl

Motoriek

Op onze school wordt veel aandacht geschonken aan de motorische ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen motoriek en leren. De leerkrachten hebben hiervoor een gerichte scholing gevolgd en 2 keer per jaar worden de leerlingen in de groepen 1 en 2 door hun eigen leerkracht(en) gescreend. Deze screening wordt gedaan aan de hand van een signaleringslijst. Wanneer een kind tijdens deze observatie opvalt, kan de groepsleerkracht Cesartherapie adviseren. In overleg met de ouders en de huisarts zal de Cesartherapeute vervolgens een test bij de betreffende leerling afnemen en adviseren of en in welke mate oefentherapie wenselijk is. Deze therapie wordt gegeven door onze Cesartherapeute mw. Heibloem en kan op school plaatsvinden.