Onder- en bovenbouw

De onderbouw

De onderbouw van de Waalse school bestaat uit de groepen 1 t/m 4. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zijn doelen behaalt. In een leerrijke leeromgeving krijgen kleuters onderwijs aangeboden tijdens kringactiviteiten, het spelen en werken en bewegingsmomenten.

De doelen die behaald dienen te worden zijn binnen een thema in deze activiteiten verwerkt. Uitdaging op het niveau van het kind is daarbij heel belangrijk. In de kleutergroepen krijgen de leerlingen een stevige basis om te voldoen aan de voorwaarden voor de doorstroming naar groep 3. Vanzelfsprekend is dat hierbij aandacht is voor individuele verschillen, het stimuleren van sociale vaardigheden en het bevorderen van de zelfstandigheid.

In de groepen 3 en 4 wordt de basis gelegd van het lees-, spelling-, reken- en taalonderwijs. Veel aandacht is er in groep 3 voor het leren lezen volgens de principes van Strategisch Lezen en Spellen. Lezen is het omzetten van letters naar klanken, waarna deze klanken worden samengevoegd tot woorden. Om eenvoudige tot moeilijke teksten te ontsleutelen wordt gebruik gemaakt van 12 leesstrategieën. Het gebruik van deze leesstrategieën is het resultaat van een neurologisch proces. Door de kinderen deze strategieën expliciet aan te leren, leren zij op snelle en efficiënte wijze lezen. De werkbladen die hiervoor zijn ontwikkeld zijn bewust sober van opzet om ruis binnen het leerproces te voorkomen.

Meer informatie over de kleutergroepen en de dagindeling vindt u in de schoolgids. De onderbouw wordt gecoördineerd door mw. M. Babyn. Zij is op school aanwezig op maandag en dinsdag. Mw. Brus (groep 1 en 2) en mw. Bart (groep 3 en 4) zijn ondersteunend onderbouwcoördinator. Zij zijn aanwezig op de overige dagen.

Voorschool Uk en Puk

De Waalse school is een officieel gecertificeerde voorschool. We hebben vier peutergroepen die elk uit maximaal 16 kinderen bestaan. In een voorschool werken de peutergroepen en de kleutergroepen met een totaalprogramma en zijn zodoende op elkaar afgestemd. Zo is er een duidelijke doorgaande lijn die de overgang van peuter- naar kleutergroep soepel laat verlopen. Alle peuters gaan een aantal dagdelen in de week naar ‘school’. Door in kleine groepjes te werken kan de juf goed op het individuele (taal)niveau van de peuter ingaan. Er zijn elke dag twee vaste juffen in de groep. Zo is er altijd voldoende aandacht voor de andere kinderen als één van de juffen met een Puk-activiteit bezig is.

De peuterspeelzalen zijn van Stichting Groeibriljant. Inschrijven voor de voorschool gebeurt via het telefoonnummer van de peuterspeelzaal: 06-30088040. U maakt via dit nummer een afspraak met mw. Bonte voor een gesprek en eventuele inschrijving. Inschrijven kan ook digitaal via deze link.

De bovenbouw

De bovenbouw van de Waalse school bestaat uit de groepen 5 t/m 8. In deze groepen werken we verder aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen, zodat ze uiteindelijk als volwaardig brugklasser van school gaan. Daarom werken we al vanaf groep 5 met incidenteel huiswerk, maar vanaf groep 6 krijgen kinderen wekelijks huiswerk mee in een huiswerkmap.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leerlingen beter leren wanneer zij hun doelen kennen en weten wat daarin hun persoonlijke leerstappen zijn. De leerkracht is hierbij een onmisbare schakel voor leerlingen. Natuurlijk houden we rekening met de mogelijkheden van het kind. We bieden ondersteuning als dit nodig is en dagen het uit wanneer het kan. Door de leerlingen continu te betrekken bij hun eigen leerproces, halen we het maximale uit ieder kind.

De Waalse school is zich ervan bewust dat ze een betekenisvolle rol heeft in de ontwikkeling van het kind als mens. Wij hebben om die reden burgerschap hoog in het vaandel staan. Dat is niet alleen te merken aan de van leerlingen gevraagde discipline, maar ook aan de maatschappelijke betrokkenheid die we kinderen bijbrengen. Dit komt onder andere tot uiting door de aandacht die wordt besteed aan actuele maatschappelijke thema’s en het lopen van korte maatschappelijke stages in groep 7 en 8. Evenals in de onderbouw wordt gewerkt met de methode Leefstijl die kinderen bewust maakt van hun eigen rol in de klas en in de maatschappij.

Meer informatie over de bovenbouw en het rooster vindt u in de schoolgids. De bovenbouw wordt gecoördineerd door dhr. Q. van Dijk.