Ouderbetrokkenheid

Onderzoek toont aan dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn.

De Waalse school stelt veel prijs op ouderbetrokkenheid, omdat het bieden van goed onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ouders en school. De Waalse school werkt hierbij vanuit de tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 (zie www.pta.org). Tijdens twee studiedagen die we als ouders en team gezamenlijk hebben gevolgd, bouwen we aan steeds betere betrokkenheid.

Door een open cultuur te creëren willen we graag laagdrempelig toegankelijk zijn voor ouders. We willen ouders graag te woord staan als ze komen met vragen en opmerkingen. Ieder schooljaar worden er structureel diverse bijeenkomsten voor ouders georganiseerd om vanuit educatief partnerschap te werken aan de (school)ontwikkeling van uw kind. In de agenda vindt u de aanstaande bijeenkomsten. U bent van harte welkom! In de eerste weken van elk nieuw schooljaar voeren de leerkrachten startgesprekken met ouders. Het gesprek wordt gevoerd middels een wederkerige agenda.

Andere oudergesprekken worden gevoerd tijdens de portfolio-/rapportbesprekingen, overgangsgesprekken en/of andere overlegmomenten. Iedere groep heeft daarnaast ook een eigen klassenouder. Deze ouder helpt bij de organisatie van bijvoorbeeld uitstapjes, waarbij we ook andere hulpouders nodig hebben. We stellen uw betrokkenheid zeer op prijs!

 

Visie ouderbetrokkenheid

Op de Waalse school vinden wij het belangrijk dat ouders een leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen waarbij wederzijdse waardering een uitgangspunt is. Dit willen we bereiken door middel van open communicatie, harmonische samenwerking en transparantie.

De Waalse school heeft een regiegroep van ouders die meedenken over de bevordering van ouderbetrokkenheid en het verbeteren van schoolzaken in het algemeen. Daarnaast is er een groep ouders die ons helpt bij het organiseren van verschillende activiteiten voor de leerlingen. De medewerkers ouderbetrokkenheid zijn dhr. Van Dijk, dhr. Boogaard en mw. Babyn. Zij zijn de spil in het web als het gaat om het organiseren en onderhouden van oudercontacten. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer van de school 010-4130405.

 

Over de medezeggenschapsraad (M.R.)

 

De medezeggenschapsraad (M.R.) is volgens de wet bevoegd alle schoolaangelegenheden te bespreken. De M.R. kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen en heeft met betrekking tot een aantal te regelen zaken instemmingsrecht. Enkele malen per jaar vindt er een vergadering plaats. De taak van de M.R. is vooral een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.

De werkzaamheden van de M.R. zijn in twee delen op te splitsen, namelijk in beleidszaken, welke spelen tussen het bestuur en de school en zaken welke zich meer in de school afspelen.

De M.R. bestaat uit twee geledingen, te weten een personeelsgeleding en een oudergeleding. Het aantal leden is afhankelijk van de schoolgrootte. Beide geledingen hebben een gelijk aantal leden. Leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen voor nogmaals drie jaar. Indien er zaken zijn waarvan u denkt dat deze in de M.R. behandeld moeten worden, kunt u een M.R.-lid persoonlijk benaderen of schriftelijk uw wensen kenbaar maken.

 

De volgende ouders zitten in de M.R.:

 

Mw. Sham (groep 5a)

Dhr. Öztürk (groep 6a en 8a)

Mw. Tuijn – Mannekes (groep 5b)

Mw. Kingsale (groep 7a)

 

De personeelsgeleding van de M.R. bestaat uit:

 

Mw. De Regt (voorzitter)

Dhr. Popelier

Mw. Van der Weide

Dhr. De Bruijn