Nieuws

Waalse School Medezeggenschapsraad
22 juni, 2018

Medezeggenschapsraad

Tijdens de MR vergadering van vrijdag 22 juni zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo zijn er formele zaken waar de MR adviesrecht in heeft, zoals de formatie en de inhoud van de schoolgids, goedgekeurd. Tenslotte heeft Dhr. De Boer, vader van Jordy uit groep 8, na jaren trouwe dienst afscheid genomen van de Waalse school en de MR. Met het vertrek van dhr. De Boer ontstaat er een vacature voor de oudergeleding van de MR. Hierover heeft u bericht ontvangen middels een brief. Met behulp van het toegevoegde stembiljet kunt u uw stem uitbrengen op de kandidaat die uw voorkeur heeft.

Lees meer
Waalse School Sportdag groepen 5 t/m 7
22 juni, 2018

Sportdag groepen 5 t/m 7

Op woensdag 11 juli a.s. staat de jaarlijkse sportdag van de Waalse school gepland. Deze vindt plaats op het Lange Pad in Rotterdam-Kralingen. De kinderen doen op deze dag allerlei atletiek onderdelen en proberen een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Verder zal de nadruk liggen op de gezelligheid en het sportieve gedrag van de leerlingen. We starten om 9.15 uur en eindigen om 12.30 uur.

Lees meer
Waalse School Franse dag 2018
15 juni, 2018

Franse dag 2018

Op woensdag 13 juni vierde de Waalse school haar 279-jarig bestaan met de jaarlijkse Franse dag. Het was een zonnige dag vol met leuke activiteiten voor alle kinderen. De leerlingen hebben in de ochtend diverse knutselwerken gemaakt die tentoon werden gesteld op het schoolplein. En tijdens de picknick op het plein konden de leerlingen genieten van stokbrood, druiven, croissantjes en andere lekkernijen zoals heerlijke Franse frietjes. De ouders waren van harte welkom bij de Franse bistro op het plein waar stokbrood, croissants en druivensap geserveerd werd. En veel ouders en leerlingen hebben een karikatuur van zichzelf laten tekenen op ´Montmartre´. De brocante markt, een jaarlijks terugkerend succes, werd druk bezocht door ouders, leerlingen en wijkbewoners.

Lees meer
Waalse School Nieuws van de leerlingenraad
15 juni, 2018

Nieuws van de leerlingenraad

Afgelopen dinsdag was de laatste vergadering van de leerlingenraad van dit schooljaar. Aan de hand van de punten uit de ideeën bussen in de klas, was er een agenda opgesteld. Het was weer een waardevolle bijeenkomst! Hier onder ziet u een aantal besproken punten: Buitenspeelgoed. We hebben besproken wat we nog missen en hoe de leerlingen met de materialen omgaan. De leerlingenraad is tevreden, maar ziet graag nog wel meer ballen en paardijtuigjes op het schoolplein. Dit gaan we regelen voor volgend schooljaar. We hebben gekeken naar de opbrengst van de sponsorloop. De leerlingen zijn met ideeën gekomen over wat we met het geld kunnen doen. De leerlingenraad geeft aan dat leerlingen graag nog meer nieuwe boeken zien in de schoolbibliotheek. De leerlingenraad kregen een kijkje achter de schermen bij de organisatie van de Franse dag. Een aantal leerlingen uit de raad hebben tijdens de markt geholpen bij de kraam met hapjes en drankjes.

Lees meer
Waalse School Franse dag op de Waalse
8 juni, 2018

Franse dag op de Waalse

De Waalse school is de oudste basisschool van Rotterdam en ooit opgericht door Franse Hugenoten. Op woensdag 13 juni viert de school haar 279-jarig bestaan. En zoals elk jaar pakken we flink uit! Er zijn die dag in alle groepen ‘Franse activiteiten’ en op het plein kunnen de kinderen genieten van o.a. een springkussen (groep 1 t/m 3), stormbaan (groep 4 t/m 8), Franse frietkraam en Jeu des boules. De dag wordt vanaf 12:30 uur afgesloten met een Franse brocante op het plein.

Lees meer
Waalse School Verlof aanvragen
8 juni, 2018

Verlof aanvragen

Zoals u weet is uw kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Het moet dan elke schooldag aanwezig zijn, op een aantal uitzonderingen na zoals vakanties en nationale feestdagen. Er bestaan nog twee uitzonderingen: religieuze feestdagen en extra verlof bijzondere omstandigheden. Met ‘religieuze feestdagen’ wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst. Het Suikerfeest is zo’n feestdag. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren aan uw schooldirecteur doorgeven. De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen maar geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Neem bij twijfel contact op dhr. Boogaard.

Lees meer
Waalse School Medezeggenschapsraad verkiezingen
1 juni, 2018

Medezeggenschapsraad verkiezingen

De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan op scholen. De MR is een wettelijk ingestelde raad waarin ouders en leerkrachten kunnen meedenken over het beleid van de school. Aan het einde van dit schooljaar vindt een wisseling plaats in de oudergeleding van de MR van de Waalse school. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u zich via het invulformulier, dat u op donderdag 31 mei jl. via uw kind heeft ontvangen, kandidaat stellen voor de MR. Ouders die zich kandidaat stellen, krijgen een bericht van ontvangst van hun kandidatuur. U kunt zich kandidaat stellen tot 8 juni 2018. U kunt het formulier inleveren bij dhr. Boogaard, voorzitter van de MR. Wanneer er meer mensen bij de MR willen komen, zullen er verkiezingen gehouden worden. Mocht u eerst nog wat meer informatie willen hebben over de rechten en plichten van de MR, dan kunt u hiervoor terecht bij dhr. Boogaard, voorzitter van de MR.

Lees meer
Waalse School Groep 8b bezoekt de Erasmus Universiteit
1 juni, 2018

Groep 8b bezoekt de Erasmus Universiteit

Groep 8 heeft op donderdag 31 mei jl. een bezoek gebracht aan de Erasmus Universiteit. Hier hebben ze een rondleiding gekregen en meegelopen met studenten. Daarnaast hebben ze minicollege’s gevolgd van de opleidingen geneeskunde, communicatiewetenschappen en bouwkunde.

Lees meer
Waalse School Nieuwe wet AVG
25 mei, 2018

Nieuwe wet AVG

Misschien heeft u in de media gehoord dat vandaag 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. Deze wet geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken; dus ook voor scholen. 
Omdat ons bestuur Kind en Onderwijs Rotterdam al eerder is begonnen met het AVG-proof maken van haar scholen, verandert er nu in praktijk nog maar weinig.
We vragen u ook als ouders om zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen. Wanneer u bijvoorbeeld tijdens een uitje of op school foto’s maakt van uw kind waar ook andere leerlingen opstaan, plaats deze dan niet zomaar op social media als u niet weet of de ouders van de bewuste leerlingen hier prijs op stellen.

Lees meer
Waalse School Uitslag Centrale Eindtoets
25 mei, 2018

Uitslag Centrale Eindtoets

Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de de uitslag van de Centrale Eindtoets 2018 (voorheen Cito Eindtoets) mee naar huis gekregen.

Het gemiddelde van de Waalse school ligt dit jaar op 537,6.
Dit is een uitslag die ruim vijf punten boven de ondergrens van onze schoolgroep ligt en 2 punten boven het landelijke gemiddelde van 535,6.

Twee leerlingen behaalden de hoogst mogelijke score van 550 punten.

Lees meer